KOORDINÁTOR BOZP

Na základě získaného OSVĚDČENÍ odborné způsobilosti KOORDINÁTOR BOZP nabízíme pro ZADAVATELE staveb koordinaci zhotovitelů z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci díla.

Pro Zadavatele vzniká zákonná povinnost písemně jmenovat KOORDINÁTORA BOZP na stavbu na jejíž realizaci se podílí dva a více zhotovitelů (započítává se každý zhotovitel, bez ohledu na úlohu generální zhotovitele) v přípravné fázi (v průběhu zpracování projektové dokumentace) a ve fázi realizace (začátek této fáze je minimálně 8 dní před předáním staveniště prvnímu zhotoviteli). Obě fáze může zajišťovat stejný koordinátor. 

Na základě všech údajů, podkladů, zkušeností a získaných informací koordinátor zpracovává PLÁN BOZP PRO PŘÍPRAVNOU FÁZI a následně na základě zpřesnění od jednotlivých zhotovitelů provede aktualizaci a vypracuje PLÁN BOZP PRO REALIZACI.

Kromě mnoha jiných povinností KOORDINÁTORA BOZP, je jeho povinností v průběhu realizace všechny zhotovitele seznámit s PLÁNEM BOZP PRO REALIZACI DÍLA, pravidelně kontrolovat dodržování tohoto plánu, bez odkladu požadovat nápravu zjištěných neshod a toto komunikovat přímo se zadavatelem. Pravidelně pořádá KONTROLNÍ DNY KOORDINÁTORA, ze kterých je vyhotovován zápis.

Cílem koordinace několika zhotovitelů z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je minimalizovat nebezpečné situace na stavbě při nepředání informací a nevědomosti o souběžně prováděných pracích v prostorové a časové kolizi. Současně je velká váha kladena na zajištění KOLEKTIVNÍ ochrany pracovníků na staveništi v průběhu celé doby realizace díla.